Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DE KLEINE LETTERTJES

Algemene voorwaarden van de webshop  A Happy Face (Handelsnaam van Annemiek van der Weide Vormgeving + Fotografie)  Marslaan 283, 1562 WK Krommenie. Bij het bevestigen van je opdracht ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij A Happy Face. Deze voorwaarden zijn via de site www.ahappyface.nl te raadplegen of schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van A Happy Face zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. De prijzen als vermeld in de prijslijst zijn de juiste, onder voorbehoud van eventuele reken- of typefouten.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door A Happy Face.
2.5. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de werkwijze die geldt en uitvoerig op deze site staat omschreven voor het bestellen van een bepaald product of bepaalde dienst. Het negeren van de werkwijze kan vertraging of fouten in levering opleveren.
2.6. A Happy Face is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn vermeld in euro’s.
3.2. Een bestelling is definitief zodra de eerste deelbetaling heeft plaatsgevonden.
3.3. Indien de betaling wordt herroepen of achterwege blijft, bent u A Happy Face het openstaande bedrag onverminderd verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.4. Indien uw betaling in gebreke blijft, is A Happy Face gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

Artikel 4. Levering

4.1. Alle leveringen worden uitbesteed aan TNT Post, tenzij anders aangegeven.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van TNT Post van toepassing.
4.3. De bestellingen worden uitgevoerd onder voorbehoud van overmacht en technische storingen bij A Happy Face of haar directe onderaannemers/leveranciers.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd of voortgezet in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren of in duidelijk gecommuniceerde (vakantie)perioden.
4.3. A Happy Face is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven (mail)adres of (mail)adressen. A Happy Face is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en/of wanneer deze adressen zijn veranderd, verkeerd opgegeven of welke wijze dan ook niet bereikbaar zijn.
4.7. A Happy Face heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Het eigendom (let op: dit betreft niet het intellectueel eigendom) van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van A Happy Face en dienen door u te worden gerespecteerd.
6.2. Op al onze ontwerpen en afbeeldingen (ook maatwerk!) berust het copyright bij A Happy Face. Namaken, copiëren of op andere wijze verspreiden zonder overleg met of toestemming van A Happy Face is nadrukkelijk verboden. Wij zien streng toe op het schenden van ons copyright en zullen alles in het werk stellen dit zonodig gerechterlijk aan te pakken. Ook het namaken copiëren (van onderdelen) van onze ontwerpen en verspreiden in huislijke kring is bij wet verboden en wordt via een hiertoe in het leven geroepen vakkundig netwerk zeer nauwlettend gevolgd, gespot en vervolgd/beboet.
6.3. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van A Happy Face en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. A Happy Face behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken leverancier te kennen te geven.
7.2. A Happy Face heeft het recht om de geleverde producten te vervangen.
7.3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of gebruikt, kunnen niet gereclameerd worden.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en medelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en A Happy Face en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met A Happy Face, is A Happy Face niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft A Happy Face het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat A Happy Face verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan A Happy Face kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 10. Diversen

10.1. Wanneer A Happy Face de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
10.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

Artikel 11. Eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals alle ontwerpen, illustraties, teksten en (grafische) mogelijkheden van en uitingen op de website zijn eigendom van A Happy Face. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van A Happy Face. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan A Happy Face.